Reklama

Straż miejska szuka ludzi do pracy

Redakcja
Trzeba mieć co najmniej 21 lat, średnie wykształcenie, być sprawnym fizycznie, znać prawo samorządowe i przepisy prawa o ruchu drogowym. To główne wymagania, które trzeba spełnić, jeśli chce się zostać strażnikiem miejskim w Katowicach. Komendant straży właśnie ogłosił nabór. Szuka pięciu osób. Poniżej ogłoszenie w tej sprawie.

Komendant Straży Miejskiej w Katowicach (ul. Żelazna 18, 40-851 Katowice) poszukuje kandydatów na 5 stanowisk urzędniczych – strażnik miejski, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

– ukończone 21 lat,

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

– korzystanie z pełni praw publicznych,

– niekaralność sądowa za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

– wykształcenie co najmniej średnie,

– nienaganna opinia,

– sprawność  pod względem fizycznym i psychicznym,

– uregulowany stosunek do służby wojskowej,

– znajomość przepisów prawa samorządowego, przepisów prawa o ruchu drogowym,

– znajomość zagadnień wynikających z postępowania w sprawach o wykroczenia oraz doświadczenie w tym zakresie,

– umiejętność pracy samodzielnej, jak i w zespole,

– umiejętność pracy w stresie i w warunkach uciążliwych.

Wymagania dodatkowe:

– doświadczenie zawodowe w pracy w organach porządkowych (Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna),

– prawo jazdy kategorii B,

– wysoka kultura osobista,

– dyspozycyjność.

Do obowiązków osób zatrudnionych na stanowisku strażnika należeć będzie między innymi:

· ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

· czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

· współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,

· ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

· współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w zapewnieniu porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

Warunki pracy: pełny wymiar czasu pracy, praca w terenie, w systemie zmianowym, w porze nocnej, w niedzielę i święta.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu październiku 2016 r. jest niższe niż 6%.

Zagrożenia na stanowisku pracy: obciążenie stresem, zmienny mikroklimat, narażenie na uszkodzenie ciała, utratę zdrowia, zarażenie chorobami zakaźnymi podczas interwencji i innych czynności.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

· kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Katowicach lub w siedzibie Straży Miejskiej w Katowicach),

· własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu przeciwko niemu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Katowicach lub w siedzibie Straży Miejskiej w Katowicach),

· własnoręcznie napisany list motywacyjny,

· własnoręcznie napisany życiorys / CV,

· kserokopia dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

· kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy,

· zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zezwalającym na przystąpienie do testów sprawnościowych,

· podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t. z późn. zm.),

· podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

· w przypadku mężczyzn kserokopia książeczki wojskowej,

· osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu, o którym mowa w art. 13 ust. 2b cytowanej wyżej ustawy.

Oferty pracy wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem, nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę wraz z adnotacją:

„Nabór na stanowisko urzędnicze – strażnik miejski Straży Miejskiej w Katowicach. Ogłoszenie nr SK.111.3.2016r. z dnia 14.11.2016r.” u dyżurnego Straży Miejskiej w Katowicach, przy ul. Żelaznej 18, w godz. 7.00 – 15.00, w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2016r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie testów z wiedzy ogólnej, testów sprawnościowych oraz terminie rozmowy wstępnej.

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazywanych przez Państwa dokumentach aplikacyjnych jest Straż Miejska w Katowicach,ul. Żelazna 18, 40-851 Katowice. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Komendant Straży Miejskiej w Katowicach

Kazimierz Romanowski

Ogłoszenie płatne


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*