Reklama

Rozpoczął się remont zabytkowego mostu w Podlesiu

Redakcja
Rozpoczęła się przebudowa zabytkowego mostu nad rzeką Mleczną w Podlesiu. Prace potrwają do końca roku.

Most w ciągu ul. Zaopusta w 1984 roku został wpisany do rejestru zabytków, dlatego prace remontowe będą odbywać się pod opieką konserwatora. W ramach remontu rozebrane zostaną, a potem odtworzone zostaną istniejące chodnik i droga rowerowa na samym moście oraz dojściach i dojazdach do obiektu, betonowe gzymsy wraz z balustradą oraz kamienne ściany czołowe. Ceglana powierzchnia sklepień zostanie mechanicznie oczyszczona. Przy okazji uzupełnione zostaną ubytki, a spękane fragmenty sklepień zostaną wzmocnione.

Wyczyszczone zostaną też kamienne i betonowe powierzchnie podpór. Dodatkowo umocnione zostaną skarpy nasypu przy moście.

Wykonawcą prac jest firma PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. z Będzina. Remont będzie kosztował 992.426,91 zł.

W średniowieczu przez Podlesie biegł trakt handlowy. Odnoga tego traktu wiodła przez bród na Mlecznej i w celu przekroczenia rzeki zbudowano drewnianą kładkę. Na przełomie  XIX i XX wieku (1898-1900 r.) została ona zastąpiona mostem, którego pierwotną funkcją było przeprowadzanie ruchu kołowego oraz pieszego. Po remoncie który miał miejsce w latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia most został wyłączony z ruchu kołowego i pozostawiono na nim tylko ruch pieszo-rowerowy.

Konstrukcję nośną przęseł stanowią dwa ceglane sklepienia łukowe o promieniu wewnętrznym ok. 2,95 m. Przy zewnętrznych krawędziach sklepień wymurowano kamienne ściany czołowe, na których oparto żelbetowe gzymsy. Podpory skrajne stanowią masywne przyczółki kamienne, murowane z piaskowca łamanego na zaprawie wapiennej. Skarpy nasypu drogowego za przyczółkami przytrzymane są z zastosowaniem masywnych, kamiennych skrzydeł, stanowiących osobne elementy.

W związku z przebudową od 12 lipca most będzie całkowicie wyłączony z ruchu pieszego i rowerowego. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w tym miejscu. Będą objazdy dla rowerzystów i obejścia dla pieszych.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*