Reklama

Rozpoczyna się rekrutacja do katowickich przedszkoli i szkół podstawowych

Redakcja
Ponad 8 tysięcy miejsc w przedszkolach i ponad 2,4 tys. w pierwszych klasach szkół podstawowych czeka na najmłodszych mieszkańców. Rozpoczyna się rekrutacja. Rodzice muszą pamiętać o kilku terminach.

Nabór do przedszkoli

Od 26 lutego rodzice przedszkolaków mogę składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Mają na to czas do 5 marca. Odpowiednie wnioski są składane bezpośrednio w placówkach.

Wszyscy rodzice, których dzieci jeszcze nie chodzą do przedszkola, powinni sobie zapisać datę 13 marca. Wtedy, od godz. 11, będzie można złożyć internetowo wniosek o przyjęcie do przedszkola nowych wychowanków. Ostatnim terminem jest 26 marca (godz. 13).

We wniosku rodzice wskazuję trzy wybrane przedszkola w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Co ważne, miasto ma obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu dla dzieci będących w odpowiednim wieku, ale nie musi to być placówka zlokalizowana najbliżej miejsca zamieszkania albo ta wskazana we wniosku.

W przypadku gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę tzw. kryteria ustawowe, czyli m.in. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców oraz rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Każde z tych kryteriów ma wartość 100 pkt.

Oprócz tego, na podstawie ustawy prawo oświatowe, miasto Katowice ustaliło kryteria, brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:

– dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na terenie gminy – 64 pkt.;

– kandydat, który został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych – 32 pkt.;

– kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym – 16 pkt.;

– kandydat, którego oboje rodzice/rodzic pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie studiów stacjonarnych, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 8 pkt.;

– kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach – 4 pkt.;

· kandydat, który w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja uczęszczał do żłobka – 2 pkt.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do konkretnych placówek nastąpi 5 kwietnia o godz. 13.00. Następnie, do 10 kwietnia rodzice kandydatów będą musieli potwierdzić woli przyjęcia ich dziecka do przedszkola, a 12 kwietnia opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych do placówek. Jeszcze w kwietniu przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające.

Nabór do szkół podstawowych

Od 11 do 22 marca, do godz. 13.00 możliwe będzie zgłoszenie w systemie elektronicznym kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej oraz do oddziałów: akademickiego, artystycznego i sportowych na poziomie klasy I, w wybranych szkołach podstawowych (SP 20 w ZSiP nr 2; SP 11; SP 37 w ZSO nr 1; SP 33) i przekazanie podpisanego zgłoszenia (wraz z załącznikami) do tych szkół. 16 kwietnia 2024 r. o godz. 13.00 zostaną opublikowane listy przyjętych kandydatów.

W przypadku dzieci, których rodzice chcą wybrać inną szkołę niż szkoła obwodowa, taka możliwość będzie istniała od 22 kwietnia do 7 maja, do godz. 13.00. Należy wtedy, drogą elektroniczną wskazać maksymalnie trzy placówki zgodnie z priorytetem wyboru, a dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przekazać do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydaci zamieszkujący poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Przyjmuje się następujące kryteria wraz z liczbą punktów:

· zamieszkanie kandydata na terenie miasta Katowice – 32 pkt;

· uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru (dotyczy oddziałów w zespołach szkolno-przedszkolnych) – 16 pkt;

· rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 14 pkt;

· ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata – 4 pkt;

· rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice – 2 pkt;

· wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt;

· niepełnosprawność kandydata – 1 pkt;

· niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt;

· niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt;

· niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt;

· samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt;

· objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.

21 maja 2024 r. opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych do placówek. Od tego dnia do 24 maja rodzice kandydata do szkoły będą musieli twierdzić wolę przyjęcia dziecka do wybranej placówki w formie pisemnego oświadczenia. 10 czerwca 2024 r. nastąpi publikacja ostatecznych list dzieci przyjętych do pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2024/25.

Nabory zarówno do przedszkoli jak i szkół podstawowych będą prowadzone za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie: katowice.e-nabor.pl.


Tagi:

Komentarze

  1. HahaHihi 5 marca, 2024 at 12:11 pm - Reply

    A długość przyrodzenia ojca kandydata nie jest punktowana?

Dodaj komentarz

*
*