Reklama

Radni dzielnicowi chcą rozszerzenia strefy płatnego parkowania. Postulują też budowę nowych parkingów w śródmieściu Katowic

Łukasz Kądziołka
Więcej parkingów w śródmieściu, rozszerzenie strefy płatnego parkowania, podwyższenie opłat za postój czy ograniczenie liczby tzw. kopert. To postulaty Rady Jednostki Pomocniczej nr 1 Śródmieście, która postuluje do władz Katowic o zmiany w polityce parkingowej miasta. Z naszych informacji wynika, że projekt uchwały w tej sprawie jest już gotowy i zostanie przedstawiony radzie miasta być może jeszcze w tym roku.

Radni dzielnicy Śródmieście nad przygotowaniem swojej uchwały pracowali kilka miesięcy. Zwłaszcza ostatnie tygodnie były bardzo intensywne. Wiele punktów i rozwiązań budziło duże kontrowersje. Ostatecznie został wypracowany projekt uchwały wraz z konkretnymi propozycjami rozwiązań, który trafił na czwartkową sesję RJP.

Radni nie mieli wątpliwości, że opłaty za parkowanie należy wprowadzić na obszarze całego śródmieścia (od ul. Chorzowskiej i al. Roździeńskiego na północy do autostrady A4 na południu oraz od ul. Dudy-Gracza/Granicznej na wschodzie do ul. Grundmanna/Goeppert-Mayer/Adamskiego na zachodzie). Zdecydowaną większością przeszła też propozycja minutowego naliczania opłaty za postój, utrzymania godzin pobierania opłat (9-16:30), wprowadzenia ułatwień w parkowaniu dla taksówek i dostawców czy przeprowadzenia szerokich konsultacji z mieszkańcami, właścicielami nieruchomości i najemcami lokali użytkowych w sprawie zmiany polityki parkingowej Katowic.

Radni dzielnicowi chcą też utrzymania abonamentów parkingowych dla mieszkańców śródmieścia, ale zwracają uwagę, że należałoby nieco zmodyfikować zasady ich przyznawania (chodzi o parkowanie na więcej niż dwóch najbliższych ulicach od miejsca zamieszkania). Proponują powiązać abonamenty z posiadaniem Katowickiej Karty Mieszkańca, którą mogą wyrobić tylko osoby zameldowane w Katowicach albo chociaż płacące tu podatki. Nowością byłoby też wprowadzenie większych opłat za abonament za drugi i kolejny samochód w gospodarstwie domowym.

Największe kontrowersje wzbudziła sprawa postulatu budowy nowych miejsc parkingowych w śródmieściu. Ostatecznie 9 radnych opowiedziało się za nowymi parkingami na obrzeżach centrum, pięciu chciałoby ich budowy w ścisłym śródmieściu, a kolejnych pięciu było przeciwnych tworzeniu nowych miejsc postojowych.

Jednomyślności nie było też przy pomyśle budowy abonamentowych parkingów na wolnych działkach należących do miasta, które miałyby być dostępne tylko dla mieszkańców najbliższej okolicy.

Każdy punkt głosowany był oddzielnie. Potem radni RJP nr 1 przegłosowali całość. 17 z głosujących była za, przeciw był tylko Grzegorz Żądło, redaktor naczelny portalu Katowice24.info. – Od lat staram się promować decyzje, które prowadzą do ograniczania ruchu samochodowego w centrum Katowic. Postulowanie budowy nowych parkingów zupełnie temu przeczy. Każde nowe miejsce parkingowe w centrum to zachęta, żeby do tego centrum przyjechać samochodem, a już pomysł budowy parkingów na działkach np. pomiędzy budynkami w śródmieściu uważam za całkowicie chybiony. Poza tym, skoro w uchwale piszemy, że naszym celem jest „ograniczenie liczby samochodów spoza Katowic oraz śródmieścia, korzystających z ogólnodostępnych miejsc parkingowych, a także ograniczenie ruchu samochodowego w śródmieściu, a jednocześnie chcemy budowy nowych parkingów, to jednak jesteśmy niekonsekwentni. Dlatego, mimo że, podobnie jak kilkoro kolegów i koleżanek, włożyłem w pracę nad uchwałą wiele pracy, ostatecznie nie mogłem jej poprzeć w takim kształcie – tłumaczy Grzegorz Żądło. Dodaje, że sytuację mieszkańców śródmieścia powinno poprawić rozszerzenie strefy płatnego parkowania i znaczące podniesienie opłat za postój. – Jeśli kierowcy, zwłaszcza z innych miast, a takich jest w centrum Katowic najwięcej, nie będą mogli za darmo na 8 czy 10 godzin zostawić samochodu na parkingu w śródmieściu, to poszukają innej możliwości dotarcia do centrum. Tym samym zwolnią się miejsca dla mieszkańców, którzy na podwyżce opłat nie stracą, bo będą mogli skorzystać z abonamentu. Ograniczenie ruchu kołowego w centrum Katowic to większe bezpieczeństwo pieszych, mniejszy hałas i mniej zanieczyszczeń. Na tym nam, mieszkańcom śródmieścia, powinno zależeć.

Uchwała RJP nie jest oczywiście dla nikogo wiążąca. Głos radnych dzielnicowych to jedynie wyrażenie woli i próba włączenia się w proces zmiany polityki parkingowej miasta. Czy zostanie wzięty pod uwagę przez władze Katowic? Z naszych informacji wynika, że nowa polityka parkingowa jest już gotowa, a stosowny projekt uchwały może zostać przedstawiony radnym i opinii publicznej jeszcze w tym roku. Jednym z jej najważniejszych punktów ma być podwyższenie podstawowej opłaty za godzinę postoju w Strefie Płatnego Parkowania z 2 do 3 zł.

Poniżej pełna treść uchwały RJP nr 1 wraz z załącznikiem, zawierającym konkretne propozycje.

Uchwała nr 31

Rady Jednostki Pomocniczej nr 1 Śródmieście z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Katowice z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany polityki parkingowej na terenie Jednostki Pomocniczej nr 1 Śródmieście

 

Na podstawie § 6 pkt 11) Statutu Jednostki Pomocniczej nr 1 Śródmieście nadanego uchwałą Rady Miasta Katowice Nr IX/176/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 1 Śródmieście (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 5066)

Rada Jednostki Pomocniczej nr 1 Śródmieście

uchwala:

§ 1. Zwrócić się do Rady Miasta Katowice z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany polityki parkingowej na terenie Jednostki Pomocniczej nr 1 Śródmieście z uwzględnieniem założeń tej polityki określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Jednostki Pomocniczej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący

Rady Jednostki Pomocniczej nr 1 Śródmieście

     Bartosz Pudo

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 31 Rady Jednostki Pomocniczej nr 1 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Katowice z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany polityki parkingowej na terenie Jednostki Pomocniczej nr 1 Śródmieście

I. Rada Jednostki Pomocniczej nr 1 wnioskuje o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych ws. polityki parkingowej Miasta Katowice, w tym z Radą Jednostki Pomocniczej nr 1, mieszkańcami, właścicielami nieruchomości oraz najemcami lokali użytkowych położonych na terenie dzielnicy Śródmieście.

II. Celem wprowadzenia strefy płatnego parkowania w dzielnicy Śródmieście jest:

1. ograniczenie liczby samochodów spoza Katowic oraz Śródmieścia, korzystających z ogólnodostępnych miejsc parkingowych,
2. zwiększenie dostępności miejsc parkingowych dla mieszkańców Śródmieścia,
3. ograniczenie ruchu samochodowego w Śródmieściu
4. wzrost liczby pasażerów komunikacji miejskiej,
5. wymuszenie większej rotacji na stanowiskach postojowych w strefie płatnego
parkowania.

III. Zważywszy wnioski analiz i plany władz Miasta Katowice związane z zamiarem rozszerzenia strefy płatnego parkowania i podwyższenia opłat parkingowych Rada Jednostki Pomocniczej nr 1 proponuje:

1. wyznaczenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na obszarze ścisłego centrum miasta,
2. wprowadzenie podwyższonej opłaty w strefie śródmiejskiej w stosunku do obszaru położonego poza nią,
3. utrzymanie godzin płatnego parkowania na dotychczasowych zasadach tj. od 9:00 do 16:30,
4. utrzymanie abonamentów parkingowych dla mieszkańców w SPP na dotychczasowych zasadach i powiązanie ich z Katowicką Kartą Mieszkańca, z zastrzeżeniem a) konieczności weryfikacji warunków korzystania z tych abonamentów w zakresie obszaru objętego zezwoleniem na parkowanie w ramach abonamentu (reguła dwóch płatnych ciągów postojowych) z uwzględnieniem występujących w poszczególnych lokalizacjach różnic w dostępności miejsc parkingowych oraz b) ewentualnego rozszerzenia obszaru objętego zezwoleniem na parkowanie w ramach abonamentu celem urealnienia możliwości skorzystania z wynikającego z niego uprawnienia,
5. wprowadzenie gradacyjnego wzrostu opłaty abonamentowej na drugi i każdy kolejny samochód w gospodarstwie domowym,
6. ograniczenie liczby kopert w Śródmieściu do maksymalnie 10% dostępnych miejsc parkingowych na danej ulicy lub obszarze, a gdzie jest to możliwe, udostępnienie ich po określonej godzinie jako miejsca ogólnodostępne,
7. wprowadzenia w całej strefie naliczania minutowego za postój,
8. tworzenie miejsc parkingowych na obrzeżach Śródmieścia,
9. utworzenie na działkach należących do miasta, poza drogami publicznymi, abonamentowych parkingów wyłącznie dla mieszkańców najbliższej okolicy,
10. tworzenie oznaczonych stref objętych zakazem wjazdu, przeznaczonych wyłącznie dla posiadaczy identyfikatorów wydawanych przez Urząd Miasta Katowice, z zastrzeżeniem że posiadaczami identyfikatorów mogą być wyłącznie mieszkańcy strefy oraz inne podmioty prowadzące działalność w strefie,
11. ograniczenie do niezbędnego minimum zezwoleń na parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz zezwoleń na wjazd pod zakaz wjazdu, zakaz ruchu, itp.,
12. wprowadzenie ułatwień w parkowaniu dla taksówek i dostawców,
13. wprowadzenie elektronicznego systemu informacji o wolnych miejscach parkingowych w SPP.


Tagi:

Komentarze

  1. Eryk 29 listopada, 2020 at 1:04 pm - Reply

    To jakiś oblęd promowany przez Żądło i spółkę . Rozbój w biały dzień

Dodaj komentarz

*
*