Reklama

Kompromitacja rządu, czyli związkowcy mają wszystko co chcieli. A nawet więcej

Grzegorz Żądło
Po raz kolejny okazało się, że rząd nie jest w stanie przeprowadzić skutecznie właściwie żadnej reformy. Nawet takiej, na którą czekają miliony Polaków. Te miliony, które mają już dość wszechwładzy związków zawodowych i przywilejów górników. Niestety, na ich ograniczenie trzeba jeszcze poczekać. Przynajmniej do czasu, aż powstanie kolejny rząd.

To w jaki sposób rząd Ewy Kopacz komunikuje sobotnie porozumienie ze związkowcami jest żenujące. „Wielki sukces”, „chronimy miejsca pracy”, „zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne Polski”, „górnicy mogą spokojnie oglądać skoki narciarskie”. Oni rzeczywiście mogą sobie w spokoju oglądać telewizję, podczas gdy pozostałe 99% społeczeństwa szlag trafia. Zwłaszcza po lekturze wspomnianego porozumienia.

Bo co tak naprawdę z niego wynika i jak się to ma to ogłoszonego półtora tygodnia temu rządowego planu naprawy Kompanii Węglowej? Po kolei.

– rząd chciał zlikwidować cztery kopalnie; nie ma likwidacji żadnej, za to z tych czterech powstanie sześć! Dwie – Sośnica-Makoszowy i Bobrek-Cetrum zostaną z powrotem podzielone na oddzielne ruchy

– wbrew jakiejkolwiek logice, rząd zmusi państwowe spółki (na pewno Węglokoks, najpewniej też Tauron) do finansowania nierentownych kopalń

– mimo, że nawet związkowcy głośno mówią o przeroście zatrudnienia w KW, nikt nie będzie musiał odchodzić z pracy, mimo że rząd planował redukcję etatów o kilka tysięcy

– zamiast tego jest gwarancja zatrudnienia, nawet jeśli program naprawczy kopalń się nie powiedzie i nie będzie chętnych na ich wykupienie; każdy, powtarzam: każdy pracownik, będzie miał w takiej sytuacji zapewnione zatrudnienie w innych kopalniach

– zostaną wprowadzone programy osłonowe, jakich nie miała i pewnie nigdy mieć nie będzie żadna grupa zawodowa w Polsce; 4 lub 3-letnie urlopy górnicze z 75 % miesięcznym wynagrodzeniem z możliwością samozatrudnienia albo pracy poza górnictwem (dla tych, którzy mają 4 lub 3 lata do emerytury). Do tego 12-miesięczna odprawa dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla, administracji i powierzchni + odprawy wynikające z innych ustaw (od 1 do 3 miesięcznego wynagrodzenia). To wszystko dobrowolnie, czyli chcesz odejść, proszę bardzo; nie chcesz, pracuj sobie dalej.

– związkowcy wynegocjowali sobie, że uczestnicy strajku nie poniosą żadnych konsekwencji

– z porozumienia wynika, że rząd zwróci się do Komisji Europejskiej o pieniądze na sfinansowanie programu naprawczego. Jeśli jednak Unia nam ich nie da, wówczas zapłacimy wszyscy solidarnie – z podatków

Wszyscy, którzy liczyli, że tym razem ktoś trzeźwo i z poszanowaniem praw ekonomii spojrzy na górnictwo, bardzo się rozczarowali. W tym kraju wystarczy zjechać na chwilę pod ziemię, tupnąć nogą i dostaje się wszystko na tacy. Niestety, taką możliwość ma bardzo wąska grupa ludzi, za których przywileje jeszcze długo płacić będą wszyscy inni.

Pełna treść porozumienia rządu ze związkowcami (źródło: www.premier.gov.pl)

Porozumienie zawarte pomiędzy stroną rządową a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Kompanii Węglowej S.A. oraz Zarządami Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Kompanii Węglowej S.A., Węglokoks S.A.

Strony niniejszego porozumienia ustaliły co następuje:

Strona rządowa biorąc pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne kraju wystąpi do Komisji Europejskiej z wnioskiem o skorzystanie z tzw. Europejskiego Funduszu dla Inwestycji dla sektora górnictwa węgla kamiennego. Wniosek ten, po konsultacjach ze stroną społeczną przygotowany będzie do dnia 28.02.2015 r.

Rząd będzie gwarantem, że zgodnie z Ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego  przeprowadzone zostaną programy naprawcze zorganizowanych części przedsiębiorstwa wymienionych kopalni:

 • KWK Brzeszcze;
 • KWK Sośnica-Makoszowy (Ruch Makoszowy);
 • KWK Bobrek-Centrum (Ruch Centrum);
 • KWK Piekary

Zarząd SRK S.A. gwarantuje przygotowanie w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi planów naprawczych zorganizowanych części przedsiębiorstwa wyżej wymienionych kopalni. Plany te będą również konsultowane z władzami samorządowymi właściwych gmin i miast.

Szczególnemu procesowi uzgodnień podlegać będzie ustalenie poziomu zatrudnienia w ramach niniejszego planu.

Wyżej wymienione kopalnie będą prowadzić eksploatację w ramach przygotowanych programów naprawczych zgodnie z decyzją Rady UE 2010/787/UE z 10.12.2010

Wykonanie planów naprawczych będzie podstawą do sprzedaży wymienionych w pkt. 2 zorganizowanych części kopalni na rzecz inwestorów lub stworzenia z nich spółek pracowniczych.

Strony niniejszego porozumienia gwarantują wykonanie tych procesów.

Rząd jest gwarantem zobowiązań SRK S.A. oraz realizacji Programu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A.

Z dniem nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa wymienionych w pkt. 2, SRK S.A. staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy na zasadach art. 23 Kodeksu Pracy.

Strony ustalają, iż w przypadku skorzystania z zapisów znowelizowanej Ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego przez inne niż KW S.A. podmioty górnicze stosowane będą zasady niniejszego porozumienia.

W razie niepowodzenia procesów inwestorskich zorganizowanej części przedsiębiorstwa wymienionych w pkt. 2 wchodzących w skład SRK S.A. udziela się gwarancji zatrudnienia dla wszystkich pracowników na zasadzie systemu alokacji uzgodnionego pomiędzy SRK S.A. a innymi podmiotami górniczymi w przypadku nieskorzystania z osłon socjalnych wynikających z Ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Strony ustalają, że KWK Bobrek-Centrum  Ruch Bobrek zostanie sprzedana na rzecz spółki Węglokoks Kraj Sp. z o.o. według wewnętrznego porozumienia.

Strona rządowa niezwłocznie podejmie rozmowy na temat sytuacji w pozostałych spółkach górniczych oraz w Zakładach Mechanicznych BUMAR Łabędy S.A. w Gliwicach. Jednocześnie podjęty zostanie dialog na temat sytuacji przemysłu energochłonnego na Śląsku.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące poszczególnych kopalń wymienionych w pkt. 2 określone zostaną w załącznikach do porozumienia oraz w porozumieniach wewnętrznych.

Tryb i zasady powstania tzw. Nowej Kompanii Węglowej określa załącznik 3 do porozumienia.

Zarząd KW S.A. zobowiązuje się, że nie będzie wyciągał konsekwencji dyscyplinarnych i prawnych wobec protestujących pracowników i wyda w tej kwestii stosowne oświadczenie.

Pakiet osłon socjalnych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia zostanie wprowadzony do Ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Strona związkowa zapewni warunki pokoju społecznego towarzyszącego realizacji Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. i zakończenie protestów górniczych.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Strony uzgodniły, że w trybie natychmiastowym wznawiają prace nad programem dla całego sektora górnictwa węgla kamiennego.

Załącznik nr 1

do Porozumienia zawartego między stroną rządową, Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Kompanii Węglowej S.A. oraz Zarządami Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.. Kompanii Węglowej S.A., Węglokoks S.A.

Strona rządowa i strona związkowa uzgodniły:

Pakiet osłon socjalnych dla każdej z grup uprawnionych pracowników, których obejmuje plan naprawczy:

Górnicy zatrudnieni na dole, którzy mają 4 lata i mniej do emerytury mają do dyspozycji 4 letnie urlopy górnicze w wysokości 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia i możliwość samozatrudnienia i zatrudnienia poza górnictwem;

Pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla, którzy mają 3 lata i mnie do emerytury mają do dyspozycji urlopy przedemerytalne – 3 letnie urlopy w wysokości 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Uprawnieni mają możliwość samozatrudnienia i zatrudnienia poza górnictwem;

Pracownicy przeróbki mechanicznej węgla, administracji i powierzchni mogą skorzystać z odpraw w wysokość 12 miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowo osobom tym przysługują ustawowe odprawy wynikające w Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:

 • 1-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata,
 • 2-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony od 2 do 8 lat,
 • 3- miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony  ponad 8 lat

ale nie więcej niż 15- krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Program na rzecz wsparcia pracowników odchodzących z Kompanii Węglowej S.A. opracuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Program reindustrializacji Śląska i Małopolski, którego celem jest wsparcie regionu, który będzie stymulował powstanie nowych miejsc pracy zostanie opracowany przy udziale strony społecznej i samorządowej przez powołany zespół rządowy.

Załącznik nr 2

do Porozumienia zawartego między stroną rządową, Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Kompanii Węglowej S.A. oraz Zarządami Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.. Kompanii Węglowej S.A., Węglokoks S.A.

Zarząd SRK S.A. zobowiązuje się, w przypadku nie dojścia do skutku zbycia KWK Brzeszcze na rzecz potencjalnego inwestora, do przeniesienia KWK Brzeszcze do nowej spółki powstałej na bazie majątku Węglokoks S.A. tzw. „Nowej Kompanii Węglowej”, zgodnie z Planem Naprawczym Kompanii Węglowej S.A., do września 2015 roku.

Załącznik nr 3

do Porozumienia zawartego między stroną rządową, Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Kompanii Węglowej S.A. oraz Zarządami Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.. Kompanii Węglowej S.A., Węglokoks S.A.

Strony uznają, że rządowy plan naprawczy dla Kompanii Węglowej S.A. zostanie dostosowany do niniejszego porozumienia. Tworzenie nowej spółki (tzw. „Nowej Kompanii Węglowej”) odbywać się będzie w trybie pełnych konsultacji ze stroną społeczną. Przejście pracowników dotychczas zatrudnionych w Kompanii Węglowej S.A. odbywać się będzie w trybie artykułu 23 Kodeksu Pracy.

Podstawą do rokowań nowego zakładowego układu zbiorowego pracy dla „Nowej Kompanii Węglowej S.A.” będą dotychczasowe zapisy porozumień zbiorowych funkcjonujących w Kompanii Węglowej S.A.

Jednocześnie strony uzgodniły także, że przedmiotem negocjacji będzie zmiana organizacji czasu pracy, m.in. w zakresie wprowadzenia 6 dniowego tygodnia pracy w spółce przy zagwarantowanym 5 dniowym tygodniu pracy dla pracownika.

Proces tworzenia tzw. „Nowej Kompanii Węglowej”, w której znajdą się:

 • KWK Chwałowice
 • KWK Rydułtowy- Anna
 • KWK Marcel
 • KWK Jankowice
 • KWK Sośnica Makoszowy Ruch Sośnica
 • KWK Bolesław Śmiały
 • KWK Ziemowit
 • KWK Piast
 • KWK Bielszowice
 • KWK Halemba-Wirek
 • KWK Pokój
 • Zakład Górniczych Robot Inwestycyjnych
 • Zakład Logistyki Materiałowej
 • Zakład Informatyki i Telekomunikacji
 • Zakład Elektrociepłowni S.A.
 • Zakład Remontowo-Produkcyjny

Proces zostanie zakończony do 30.09.2015 roku.

Zdjęcie: www.premier.gov.pl


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*