Reklama

Katowice szykują się do planu ogólnego. Jeszcze przez miesiąc można składać wnioski

Redakcja
Miasto musi przygotować plan ogólny, który zastąpi studium z 2012 roku. Właśnie trwa pierwszy etap przygotowań, czyli zbieranie wniosków. Można je zgłaszać jeszcze przez miesiąc.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z września ubiegłego roku nałożyła na gminy obowiązek przygotowania planu ogólnego. Do końca 2025 roku każda gmina musi uchwalić taki dokument. Celem jest usprawnienie prac nad planami miejscowymi. Po nowelizacji cała procedura ma trwać mniej niż rok. Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W Katowicach obowiązuje studium z 2012 roku.

Zgodnie z wymogami ustawy, planem musi być objęty obszar całego miasta. Dokument będzie określał podział obszaru gminy na strefy planistyczne oraz wskazywał gminne standardy urbanistyczne. Plan ogólny będzie stanowił akt prawa miejscowego, a ustalenia w nim zawarte będą wiążące dla planów miejscowych oraz dla decyzji o warunkach zabudowy. Obecnie obowiązujące studia stracą ważność po 31 grudnia 2025 roku.

Wydaje się, że to odległy termin, ale z perspektywy urzędników wygląda to inaczej. Zwłaszcza, że procedura wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych. Dlatego już teraz trwa pierwszy etap prac nad planem ogólnym. Trwa nabór wniosków. Czas na ich złożenie upływa 15 kwietnia, więc wszyscy zainteresowani (nazywani w ustawie interesariuszami) mają jeszcze nieco ponad miesiąc na przekazanie miastu wniosku.

Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec. Oprócz osób fizycznych, podmiotami uprawnionymi do zgłaszania wniosków są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi (którym ustawa przyznaje zdolność prawną), jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, a także organy władzy publicznej, jednostki pomocnicze gminy oraz organy doradcze i konsultacyjne gminy.

Wniosek do projektu planu ogólnego składa się w postaci papierowej na adres wydziału planowania przestrzennego i urbanistyki, Urząd Miasta Katowice, ul. Rynek 13, 40-003 Katowice. Zgłoszenia można także dokonać elektronicznie – za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma ePUAP) lub poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Osoba składająca wniosek do projektu planu ogólnego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania lub siedziby firmy, a także adres poczty elektronicznej. Zobowiązana jest także wskazać czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem.

Formularz i inne informacje są dostępne TUTAJ. Szczegółów można dowiedzieć się do 11 kwietnia w punkcie konsultacyjnym przy ul. Młyńskiej 2c w Katowicach (w każdy wtorek i czwartek w godzinach pracy urzędu). W trakcie całego okresu zbierania wniosków informacje będą też udzielane pod numerem telefonu: 32 259 34 10. Na podstawie złożonych wniosków przygotowany zostanie projekt planu ogólnego, z którym będzie można zapoznać się na dalszym etapie prac, w trakcie konsultacji społecznych.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*