Reklama

Zamówienia publiczne – jak udzielić pełnomocnictwa?

Osoby, które przynajmniej co jakiś czas biorą udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia, z pewnością nie raz zetknęły się z zagadnieniem pełnomocnictwa do złożenia oferty. Ponieważ w ostatnich kilku latach procedury w znacznym stopniu zaczęły wykorzystywać formy cyfrowe, nie dla każdego jasne są zasady składania takich pełnomocnictw. W jakiej formie należy to zrobić, aby uznano je za złożone prawidłowo? Wyjaśniamy poniżej.

1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty a przepisy

2. Forma pełnomocnictwa: elektroniczne czy papierowe

3. Czy skan pełnomocnictwa jest dopuszczalny?

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje na omawiany temat. Dodatkowe szczegóły znajdują się na https://jkp.legal/zamowienia-publiczne-jak-prawidlowo-udzielic-pelnomocnictwa/.

Pełnomocnictwo do złożenia oferty a przepisy

Co ciekawe, ustawa Prawo zamówień publicznych nie precyzuje kwestii pełnomocnictwa do złożenia oferty. Zawiera jedynie regulacje odnoszące się do pełnomocnika ustanawianego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Są to jednak ustalenia bardzo ogólne.

Oznacza to, że skoro dane zagadnienie nie jest uregulowane w ustawie Prawo zamówień publicznych, zastosowanie znajdują przepisy znajdujące się w Kodeksie cywilnym. Tam zaś stosowne zapisy znajdziemy.

Forma pełnomocnictwa: elektroniczne czy papierowe

Pełnomocnictwo zawsze musi zostać złożone w formie wymaganej do złożenia oferty, co oznacza, że pod uwagę trzeba wziąć między innymi to, czy czy postępowanie toczy się powyżej czy poniżej progów unijnych. Jak sprawa wygląda w praktyce?

Jeśli mamy do czynienia z zamówieniem powyżej progów unijnych, pełnomocnictwo może zostać złożone jedynie w formie elektronicznej, co wymaga przygotowania go w ten sposób oraz podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z kolei gdy mowa o postępowaniu poniżej progów unijnych, do dyspozycji jest forma elektroniczna z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, forma elektroniczna z potwierdzeniem profilem zaufanym oraz postać elektroniczna z podpisem osobistym.

Jak widać, obecnie nie udziela się już pełnomocnictw w formie papierowej. Istnieje co prawda kilka wyjątków od tej zasady, jednak przepisy skupiają się na postaci elektronicznej.

Czy skan pełnomocnictwa jest dopuszczalny?

Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, można przekazać skan tego dokumentu. Jego zgodność z oryginałem musi zostać potwierdzona: przy wartości przekraczającej próg unijny – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaś poniżej tej wartości – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Artykuł sponsorowany


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*