Reklama

Rzeka Mleczna pod ochroną. Nie wszystkim się to podoba

Dolina Mlecznej w Zarzeczu

Szymon Kosek
Rada miasta przyjęła dziś uchwałę o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rzeki Mlecznej. Chroniona będzie dolina i jej dopływy.

Prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic Katowic trwają od 2011 roku. Dolina Mlecznej jest jednym z trzech jego fragmentów. Rzeka zaczyna swój bieg w Piotrowicach, potem przepływa przez Zarzecze i Podlesie.

– Celem planu jest ochrona terenów biologicznie czynnych i korytarzy ekologicznych – mówił podczas sesji przedstawiciel wydziału budownictwa i planowania przestrzennego. Po rozmowach z radami jednostek pomocniczych i konsultacjach społecznych urząd miasta postanowił wprowadzić wzdłuż rzeki i jej dopływów pasy ochronne wyłączone spod zabudowy. Będą one wynosić:

– dla rzeki Mlecznej po ok. 25 m z obu stron od osi rzeki,

– dla rowów w rejonach od rzeki Mlecznej do pierwszej przegrody (droga, most, linia kolejowa) po ok. 15 m z obu stron od osi rowu,

– dla pozostałych rowów po ok. 10 m z obu stron od osi rowu

Nie wszyscy mieszkańcy są z uchwalonego planu zadowoleni. Do urzędu miasta wpłynęło w tej sprawie ok. 60 uwag, z czego 45 nie zostało uwzględnionych. Właściciele objętych planem nieruchomości skarżyli się przede wszystkim na ograniczenie ich praw i obniżenie wartości działek. Były jednak i takie, w których domagano się poszerzenia chronionego obszaru.

Zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym właściciele gruntów, którzy czują się pokrzywdzeni, mogą domagać się od miasta odszkodowania lub wykupienia nieruchomości bądź jej części.

Fragment rzeki Mlecznej z dopływami to ostatni fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnic południowych. Planem objęte są tereny, na których prowadzone było wydobycie KWK Murcki-Staszic. Plany dla poprzednich fragmentów: przebiegu drogi od ul. Kościuszki do ul. Armii Krajowej i rejonu od ul. Sandacza do ul. Rolniczej zostały już uchwalone 27 lipca 2016 roku. Urząd miasta ma 7 dni na przekazanie uchwały do urzędu wojewódzkiego, który na rozpatrzenie uchwały ma 30 dni. Plan wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*