Reklama

Można już składać wnioski do ZUS o 500+ dla niepełnosprawnych

Redakcja
Od poniedziałku można już składać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. 500+ dla niepełnosprawnych. Uprawnionych może być około 850 tys. osób w kraju, a w województwie śląskim ponad 100 tys. osób.

Szansę na dodatkowe pieniądze z ZUS-u mają osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski, są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a łączna wysokość otrzymywanych przez nie dotychczasowych świadczeń pieniężnych finansowanych z pieniędzy publicznych nie przekracza kwoty 1 600 zł brutto miesięcznie.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji będzie musiała zostać potwierdzona stosownym orzeczeniem, które musi zachowywać swoją ważność w momencie zgłoszenia wniosku. Osoby, które nie mają takiego orzeczenia, po złożeniu wniosku o świadczenie zostaną skierowane na badanie przez lekarza orzecznika ZUS. Orzeczenie muszą mieć, także seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia i z racji wieku ZUS z urzędu przyznał im dodatek pielęgnacyjny. Problem w tym, że lekarzy orzeczników brakuje, więc oczekiwanie na badanie może się wydłużyć.

ZUS będzie również honorował wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenia, zaliczające wnioskodawcę do I grupy inwalidów, które nadal zachowały swoją ważność, czyli. nie upłynął okres, na jaki została orzeczona I grupa inwalidzka.

Świadczenie nie jest przyznawane z urzędu. Żeby je dostać, trzeba złożyć wniosek (formularz ZUS ESUN), który można pobrać ze strony www.zus.pl lub w salach obsługi klienta ZUS. W formularzu należy podać dane osobowe oraz określić sposób wypłaty świadczenia. Trzeba także wskazać, czy i jakie świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych dotychczas przysługują, jaka jest wysokość tych świadczeń oraz który organ je wypłaca. Dotyczy to także świadczeń z instytucji zagranicznych.

Osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub łączna kwota przysługujących im świadczeń nie przekracza 1100 zł, świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w wysokości 500 zł miesięcznie. W przypadku gdy łączna wysokość świadczeń wypłacanych ze środków publicznych wynosi powyżej 1100 zł, ale nie przekracza 1600 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego zostanie obliczona jako różnica pomiędzy tymi kwotami. Przykładowo: osoba uprawniona do emerytury w kwocie 900 zł, otrzyma świadczenie uzupełniające w kwocie 500 zł. Natomiast osoba, której emerytura przysługuje w kwocie 1300,00 zł, uzyska  świadczenie uzupełniające w kwocie 300,00 zł.

Do kryterium dochodowego przysługującego danej osobie uwzględniane będą świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych. Przede wszystkim chodzi o emerytury bądź renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe.

Decyzję w sprawie świadczenia uzupełniającego ZUS wyda w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy od wejścia w życie tego przepisu ZUS będzie miał nieco wydłużony termin na wydanie decyzji – 60 dni.

Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*