Reklama

Znane są już kryteria i terminy naboru do przedszkoli i szkół podstawowych w Katowicach

Grzegorz Żądło
Rodzice dzieci przedszkolnych i tych, które w tym roku mają pójść do pierwszej klasy szkoły podstawowej, mogą już zapisywać w kalendarzu konkretne daty. Znane są zasady i terminu naboru do tych placówek.

Rekrutacja do przedszkola

Najszybciej o złożenie odpowiedniej deklaracji zostaną poproszeni rodzice dzieci, które będą kontynuować wychowanie przedszkolne. Termin został wyznaczony na dni 5-11 marca 2019. Z kolei w dniach 12-25 marca będą przyjmowane wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych.

Od 26 marca do 8 kwietnia komisja rekrutacyjna będzie weryfikować wnioski i dołączone do nich dokumenty, tak żeby 12 kwietnia ogłosić listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. Potem rodzice będą mieli czas do 25 kwietnia na pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do konkretnego przedszkola. 26 kwietnia komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy osób przyjętych i nieprzyjętych.

Co ważne, jeśli wasze dziecko nie znajdzie się na liście przyjętych, możecie wziąć udział w naborze uzupełniającym, który odbędzie się w sierpniu. Składanie wniosków będzie możliwe od 5 do 8 sierpnia, a ostateczne listy przyjętych zostaną ujawnione 30 sierpnia.

Kryteria punktowe

Teoretycznie w Katowicach jest wystarczająca liczba miejsc dla dzieci przedszkolnych. Problem w tym, że nie zawsze można posłać dziecko do konkretnej placówki, bo chętnych jest w niej więcej niż miejsc. Dlatego wprowadzone zostały kryteria punktowe.

Zdecydowane preferencje przy przyjmowaniu do przedszkola miejskiego mają dzieci z rodzin wielodzietnych, czyli takich, w których jest co najmniej 3 dzieci. To kryterium zostało wycenione na 100 pkt. Podobnie jak niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców albo rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie lub objęcie go pieczą zastępczą.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego punkty można dostać jeśli:

– gmina ma obowiązek zapewnić dziecku miejsce w przedszkolu – 32 pkt. Chodzi o dzieci, które najpóźniej 31 sierpnia 2019 skończą 3 lata. Dzieci urodzone od 1 września 2016 do końca lutego 2017 traktowane są jak 2,5-latki, co oznacza, że mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Podobnie jak dzieci spoza Katowic. W poprzednich latach w przedszkolach zawsze zostawały wolne miejsca, więc 2,5- latki też się do nich dostawały.

Ważna uwaga! Takie dziecko musi być samodzielne, czyli np. jeść bez pomocy dorosłych, sygnalizować potrzeby fizjologiczne itp. Odpowiednie zaświadczenie wydaje żłobek, a jeśli dziecko do niego nie chodziło, decydują rodzice.

– do wskazanego we wniosku przedszkola już uczęszcza albo będzie uczęszczało rodzeństwo kandydata – 16 pkt.

– rodzice kandydata pracują zawodowo lub studiują stacjonarnie – 8 pkt. To kryterium tyczy się również rodzica samotnie wychowującego dziecko

– dziecko chodziło do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja – 4 pkt.

– rodzic jest objęty opieką MOPS lub jest bezrobotny, zarejestrowany w PUP i aktywnie poszukujący pracy – 2 pkt. Tyle samo punktów dostanie dziecko objęte nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Rekrutacja do przedszkoli odbywa się wyłącznie elektronicznie. Odpowiedni link pojawi się na stronie katowice.eu w zakładce edukacja-informacje dla rodziców.

Rekrutacja do szkół podstawowych

Rodzice dzieci, które mają pójść do pierwszej klasy w roku szkolnym 2019/2020 właściwie nie muszą się martwić. Chyba że chcą posłać dziecko poza obwodem, do którego przynależą. O granice obwodów można zapytać w każdej szkole.

Terminy

Od 15 do 27 marca można składać wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wnioski o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej będą przyjmowane w dniach 18-29 marca. W dniach 18 marca-5 kwietnia będą się odbywać próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych.

23 kwietnia-17 maja to termin składania wniosków o przyjęcie do oddziału
dwujęzycznego szkoły podstawowej. Sprawdziany predyspozycji językowych odbędą się w dniach 20-24 maja.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej nastąpi 9 kwietnia.

Z kolei 29 maja rodzice dowiedzą się o przyjęciu bądź nie ich dziecka do oddziału dwujęzycznego.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi do 5 kwietnia. 8 kwietnia listy osób przyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości (nie dotyczy to oddziałów sportowych i dwujęzycznych). Od 9 do 15 kwietnia rodzice będą mieli czas na pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły.

Pozostałe ważne daty można znaleźć TUTAJ.

Kryteria punktowe rekrutacji do szkół podstawowych

Ważna uwaga! Kryteria punktowe stosuje się tylko w przypadku dzieci, które chcą pójść do szkoły poza swoim obwodem oraz do dzieci spoza Katowic.

Punkty można dostać za:

– zamieszkanie kandydata na terenie Katowic – 32 pkt.
– uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru – 16 pkt.
– rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 14 pkt.
– ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata – 4 pkt.
– rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice – 2 pkt.
– wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt.
– niepełnosprawność kandydata – 1 pkt.
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt.
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt.
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt.
– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt.
– objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.


Tagi:

Komentarze

  1. Beata 5 sierpnia, 2019 at 8:14 am - Reply

    Niestety nie do końca prawda z tymi 2,5 latkami. Córcia ze stycznia 2017. Właśnie chciałam zgłosić jej kandydaturę w rekrutacji uzupełniającej, dwa i pół roku skończyła dwa tygodnie temu. Komunikat systemu „Data urodzenia wykracza poza zakres dat akceptowanych przez system”. Czyli klops.

Dodaj komentarz

*
*