Reklama

Można już składać wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku

Redakcja
Od 1 kwietnia 2022 r. można składać elektronicznie wniosek o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wysokość dopłaty to maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko. Co ważne, dopłata nie przysługuje, jeśli dziecko jest objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym.

Rodzic lub opiekun może skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie, na pierwsze dziecko w rodzinie, jeśli na kolejne otrzymuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna  przed ukończeniem 12. miesiąca i po 36. miesiąca życia, na które ZUS przyznał RKO i rodzic pobrał RKO w łącznej przysługującej wysokości.

„Żłobkowe” na dziecko, na które nie przysługuje RKO, rodzic może otrzymać nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4. rok życia. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

Rodzic może korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie.  Natomiast nie otrzyma dofinansowania na dziecko, na które w tym czasie otrzymuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Opłata to miesięczna kwota po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych.

Do tej kwoty nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Wniosek można składać elektronicznie. Składa go rodzic lub inna uprawniona osoba. Rodzic może wybrać sposób przesłania wniosku, np. poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną czy portal [email protected]

„Żłobkowe” nie będzie wypłacane rodzicowi lub innej osobie uprawnionej. ZUS przekaże dofinansowanie na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.

O  dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku mogą ubiegać się też obywatele Ukrainy. Wniosek o dofinansowanie pobytu w żłobku można złożyć elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebne są:

• zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – osobie składającej wniosek i dziecku,

• numer telefonu w Polsce i adres e-mail,

• orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym,

• dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja.

Rodzic powinien złożyć wniosek o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku na formularzu DS-R. Opiekun tymczasowy dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem wypełnia elektroniczny formularz DZ-O.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*